تجربه زیسته زنان از طلاق ( مطالعه کیفی نگرش به زندگی خود و فرزند)
کد مقاله : 1213-IRANPA-FULL
نویسندگان:
محیا یاریگرروش *
دانشگاه الزهرا
چکیده مقاله:
طلاق آسیب های فراوانی را با خود به همراه دارد. زمانی که زنی از همسر خود جدا می شود آسیب های روانی و اجتماعی فراوانی معطوف او و فرزندانشان می باشد. در پژوهش حاضر نگرش زنان مطلقه نسبت به فرآیند جدایی، زندگی خود و فرزندانشان و آینده ایشان به طور کیفی و به شیوه پدیدار شناسی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه مورد مطالعه شامل 15 نفر از زنانی بود که فرزند داشته و از همسر خود جدا شده بودند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده و از روش تحلیل محتوا برای تحلیل اطلاعات به دست آمده از پژوهش استفاده شد. پس از کدگذاری و تحلیل اطلاعات حاصل از مصاحبه با شرکت کنندگان چهار مضمون اصلی، 12 مضمون فرعی به همراه118مفهوم از تحلیل اطلاعات به دست آمد. عوامل زمینه سازطلاق، آسیب های طلاق برزنان، آسیب های طلاق بر فرزندان و عوامل حمایتی در برابر آسیب های طلاق، از جمله مضامین اصلی پژوهش می باشد. خیانت همسر، عدم سازگاری زوجین و فقدان مهارت های زناشویی از جمله عوامل زمینه ساز طلاق می باشد. مشکلات مالی، حس تنهایی نیز از جمله آسیب های جدایی برای مادران می باشد. استفاده از توصیه های مشاوران برای کاهش آسیب های پس از طلاق برای مادر و فرزند نیز مفید می باشد.
کلیدواژه ها:
فرزند، همسر، طلاق، زندگی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است