تاثیر درمان مبتنی بر روان درمانی و خودمراقبتی بر افزایش کارایی افراد دچار اختلال استرس پس از سانحه در ترومای ناشی از پاندمی کرونا
کد مقاله : 1228-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سیدعلی اصغر سیدابراهیمی *
دانشگاه ازاد اسلامی واحد بادرود
چکیده مقاله:
مقدمه: با شیوع پاندمی کرونا تلاش‌ها برای کاهش اثرات روان‌شناختی آن آغاز شد و روش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. از رویکرد های درمانی روان درمانی و خود مراقبتی است.
هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر روان‌درمانی و خود مراقبتی برافزایش کارایی افراد دچار اختلال استرس پس سانحه در ترومای ناشی از پاندمی کرونا در شهرستان کاشان سال 1400 انجام گرفت.
روش: پژوهش حاضر برحسب هدف در گروه تحقیقات کاربردی جای می‌گیرد؛ و از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون دوگروهی است.جامعه آماری پژوهش شامل 40 نفر افراد دچار اختلال استرس پس سانحه در ترومای ناشی از پاندمی کرونا شهرستان کاشان می‌باشد؛که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط متخصصین و پایایی آن با توجه به میزان آلفای کرونباخ بالاتر از 8/0 بود. به منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته ها: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش تاثیر درمان مبتنی بر روان درمانی و خود مراقبتی منجر بر افزایش کارایی افراد شد. به‌طوری‌که میانگین کارایی افراد پس از مداخله به‌طور معنی‌داری افزایش یافت.
نتیجه‌گیری: تاثیر درمان مبتنی بر روان درمانی و خود مراقبتی بر افزایش کارایی افراد دچار اختلال استرس پس سانحه در ترومای ناشی از پاندمی کرونا می گردد.
کلیدواژه ها:
روان‌درمانی،خود مراقبی،کارایی افراد، اختلال استرس پس از سانحه، تروما، پاندمی کرونا
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است