تأثیر سبک فرزندپروزی و ساختار خانواده بر انگیزه پیشرفت تحصیلی با اثر میانجی گری افسردگی، اراده و اضطراب در دختران و پسران
کد مقاله : 1229-IRANPA-FULL
نویسندگان:
زهرا نوروززاده *1، زهرا کرمی2
1روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب
2روانشناسی، دانشگاه پیام نور ، مرکز ورامین
چکیده مقاله:
مقدمه: پیشرفت هر کشوری با پرورش نیروی انسانی آن ارتباط قوی دارد، تربیت نیروی انسانی متبحر، از مدارس شروع می شود، بنابراین شناسایی عواملی که در بهبود عملکرد تحصیلی موثر است، از اهمیت برخوردار است. از عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی، انگیزه پیشرفت تحصیلی می باشد، درواقع، اساس پیشرفت، انگیزه به دست آوردن برتری است؛ از جمله عوامل موثر بر انگیزه پیشرفت تحصیلی، سبک فرزندپروری است.
روش: از نظر هدف: کاربردی؛ از نظر شیوه جمع آوری داده ها: پیمایشی(نمونه آماری: 77 دانش آموز دوره متوسطه)، از نظر بررسی رابطه بین متغیرها: همبستگی و از نوع مدلیابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارPLS، (انگیزه پیشرفت تحصیلی متغیر ملاک، سبک فرزندپروری متغیر پیش بین و افسردگی، اضطراب و اراده متغیر میانجی)؛ ابزار پژوهش: پرسشـنامه انگیـزه پیشـرفت هرمنس (1970) ، پرسشنامه افسردگی بک (۱۹۶۱)، پرسشنامه اضطراب بک(1988)، پرسشنامه سبک فرزندپروری بامریند (1972) و پرسشنامه قدرت اراده نپولیتانو و جاب (2017) می باشد.
یافته ها: . بین انگیزه پیشرفت تحصیلی و اراده رابطه مستقیم معنادار(در سطح p≤001) با همبستگی بسیار بالا، یافت شد. بین سبک فرزندپروری مقتدرانه و سهل گیرانه با افسردگی رابطه منفی و معنادار و بین سبک سبک فرزندپروری مستبدانه و افسردگی رابطه مثبت معنادار(در سطح p≤0.1) یافت شد، اما بین سبک فرزندپروری و انگیزه پیشرفت تحصیلی، به صورت مستقیم و غیر مستقیم رابطه معناداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: سبک فرزندپروری بر انگیزه پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیم ندارد، اگر رابطه ای غیر مستقیم بین این دو وجود داشته باشد متغیرهای افسردگی، اضطراب و اراده میانجی گر نمی باشند.
کلیدواژه ها:
سبک فرزندپروری، انگیزه پیشرفت تحصیلی، افسردگی، اضطراب و اراده
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است