اثر بخشی آموزش مصون سازی در مقابل فشار روانی بر بهبود بهزیستی اجتماعی و امنیت روانشناختی زنان تحت پوشش اداره بهزیستی منطقه 11 تهران
کد مقاله : 1231-IRANPA-FULL
نویسندگان:
شقایق فرضی *1، کامیان خزایی2
1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد چالوس
چکیده مقاله:
چکیده
مقدمه: بهزیستی اجتماعی و امنیت روانشناختی زنان تحت پوشش اداره بهزیستی همواره در معرض خطر قرار دارند و هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مصون سازی در مقابل فشار روانی بر بهبود بهزیستی اجتماعی و امنیت روانشناختی زنان تحت پوشش اداره بهزیستی منطقه 11 تهران می‌باشد.
روش: روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را زنان تحت پوشش اداره بهزیستی منطقه 11 تهران تشکیل دادند. حجم نمونه بر اساس حداقل مورد قبول در تحقیقات نیمه‌تجربی تعین شد و 34 نفر از زنان تحت پوشش به روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه جایگزین شدند و جهت گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه‌ی بهزیستی اجتماعی کیز و امنیت روانی فرم کوتاه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره با استفاده از نرم افزار آماری SPSS به انجام رسید.
یافته ها: یافته ها نشان دادند که آموزش مصون‌سازی در مقابل فشار روانی بر بهبود بهزیستی اجتماعی و امنیت روانشناختی زنان تحت پوشش اداره بهزیستی اثربخش بود؛ همچنین، این مداخله از میان مولفه‌های بهزیستی اجتماعی بر همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و پذیرش اجتماعی تاثیر گذاشته است و از میان مولفه‌های امنیت روانشناختی بر اطمینان به خود، سازگاری محیطی و ارتقا دید مردم نسبت به خود اثربخش بود.
نتیجه گیری: جهت بهبود بهزیستی اجتماعی و امنیت روانشناختی زنان تحت پوشش اداره بهزیستی می توان از آموزش مصون سازی در مقابل فشار روانی استفاده نمود.
کلیدواژه ها:
واژه های کلیدی: آموزش مصون سازی در مقابل فشار روانی، بهزیستی اجتماعی و امنیت روانشناختی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است