تبیین شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش ترس از ارزیابی منفی و تایید طلبی دختران تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان چالوس
کد مقاله : 1237-IRANPA-FULL
نویسندگان:
زهرا شیخ *
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، ایران
چکیده مقاله:
هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی تبیین شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش ترس از ارزیابی منفی و تایید طلبی دختران تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان چالوس بود. روش: اﻳﻦ پژوهش از ﻧﻮع نیمه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون-ﭘﺲآزﻣﻮن و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل دختران تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان چالوس در سال 1397 بودند. ابتدا به روش نمونه‌گیری در دسترس 40 نفر انتخاب و سپس به شیوه تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند(20 نفر آزمایش و 20 نفر کنترل). گروه آزمایش تحت 10 جلسه 90 دقیقه‌ای شناخت درمانی هستی‌نگر قرار گرفت. از فرم کوتاه ترس از ارزیابی منفی(BFNE) لری(1983) و مقیاس تایید طلبی(VS) تریپاتی و تریپاتی(1997) به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده از اجرای پرسشنامه‌‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS نسخه 24 در دو بخش توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(تحلیل کوواریانس چندمتغیره) انجام پذیرفت. یافته‌ها: نتایج بیانگر این بود که شناخت درمانی هستی نگر توانسته است بر ترس از ارزیابی منفی و تایید طلبی دختران را به‌طور معناداری کاهش دهد (05/0>P). نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است که شناخت درمانی هستی نگر می‌تواند به عنوان مداخله‌ای مؤثر برای بر کاهش ترس از ارزیابی منفی و تایید طلبی دختران تحت پوشش اداره بهزیستی مورد استفاده قرار گیرند.
کلیدواژه ها:
شناخت درمانی هستی نگر، ترس از ارزیابیی منفی،تایید طلبی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است