عوامل محافظت‌کننده از لغزش در زنان معتاد در شهر تهران: یک مطالعه‌ی نظریه‌ی زمینه‌بنیاد
کد مقاله : 1240-IRANPA-FULL
نویسندگان:
ضحی حاجیها *1، هادی بهرامی احسان2
1دانشگاه تهران، تهران، ابران
2گروه روان‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ابران
چکیده مقاله:
مساله: زنان بیش از مردان مستعد تجربه‌ی وسوسه و متعاقب آن، لغزش هستند و در معرض خطر بیش‌تری جهت تجربه‌ی عود مصرف مواد می‌باشند. زنان معتاد، آسیبهای مضاعفی را در مقایسه با مردان تجربه میکنند. هدف: هدف پژوهش حاضر، کشف عوامل محافظتکننده از لغزش در زنان معتاد در شهر تهران بوده است. روش: روش این پژوهش، روش کیفی نظریهی زمینهای بوده است. جامعهی پژوهش، زنان معتاد مراجعهکننده به مراکز ترک اعتیاد شهر تهران و نمونهی پژوهش، 40 نفر از زنان معتاد مراجعه‎کنندهو مقیم کمپ ترک اعتیاد زنان بهبودگستران همگام در تهران، در سالهای 97 و 98 بوده است. روش انتخاب مشارکت‌کنندگان پژوهش، روش نمونهگیری نظری بوده است. یافتهها: 3 مقولهی عوامل شناختی محافظتکننده از لغزش، مقولهی عوامل عاطفی- هیجانی محافظتکننده از لغزش، و مقولهی عوامل رفتاری محافظتکنننده از لغزش، کشف شد. نتیجهگیری: با شناسایی عوامل محافظتکننده از لغزش در زنان معتاد و تنظیم پروتکلهای درمانی در این زمینه، از بروز لغزش در این گروه خاص، پیشگیری خواهد شد.
کلیدواژه ها:
زنان معتاد، لغزش، عوامل محافظت‌کننده، نظریه‌ی زمینه‌بنیاد
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است