اثر توانبخشی شناختی بر کارکردهای شناختی و سازگاری هیجانی سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف.
کد مقاله : 1241-IRANPA-FULL
نویسندگان:
فاطمه قیصری *، مهرداد مظاهری
گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
چکیده مقاله:
با توجه به افزایش اختلالات شناختی و هیجانی در سالمندان، جلوگیری از شروع و پیشرفت نزول شناختی و ایجاد سازگاری هیجانی برای افزایش کیفیت زندگی سالمندان ضروری است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر توانبخشی شناختی بر کارکردهای شناختی و سازگاری هیجانی سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف بود. طرح پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، سالمندان مرد 60 سال به بالای مبتلا به اختلال شناختی خفیف ساکن سرای سالمندان (شهر کرمان) در بازه زمانی سال 1400 بود. به روش نمونه گیری هدفمند 24 سالمند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش (12نفر در هر گروه) جایگذاری شدند. ارزیابی کارکردهای شناختی و سازگاری هیجانی با استفاده از آزمون شناختی آدنبروک (ماتورانات و همکاران، 2000) و پرسشنامه سازگاری هیجانی (رابیو و همکاران، 2007) صورت گرفت. برنامه توانبخشی شناختی طی 12 جلسه یک ساعته برای گروه آزمایش ارائه گردید. پژوهش حاضر نشان داد برنامه توانبخشی شناختی بر بهبود کارکردهای شناختی و سازگاری هیجانی سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف تأثیر مثبت و معناداری (0/05>P) دارد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، برنامه توانبخشی شناختی به عنوان درمان غیردارویی برای بهبود کارکردهای شناختی و سازگاری هیجانی سالمندان توصیه می شود.
کلیدواژه ها:
توانبخشی شناختی، کارکردهای شناختی، تغییرات هیجانی، اختلالات شناختی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است