رابطۀ استفاده از منابع خبری مختلف با تجربۀ هیجانات مثبت و منفی و راهبردهای مواجهه در دوران شیوع کووید-19
کد مقاله : 1242-IRANPA-FULL
نویسندگان:
پگاه نجات *
عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
رخداد غیرمنتظرۀ شیوع کووید-19 و قرار گرفتن ناگهانی افراد در وضعیت عدم اطمینان و کاهش ارتباطات فیزیکی، آنها را به سمت استفادۀ هر چه بیشتر از منابع خبری سوق داد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین استفاده از منابع مختلف برای اطلاع از اخبار کرونا و تجربۀ هیجانات مثبت و منفی و راهبردهای مواجهه در موج اولیۀ شیوع کووید-19 است.
شرکت کنندگان 484 نفر (71/5 درصد زن) با میانگین سنی 9/33 سال بودند که به شیوۀ آنلاین در مطالعه شرکت نمودند و به سوالاتی در مورد استفاده از منابع مختلف جهت دسترسی به اخبار کرونا، مقیاس تجربۀ هیجانات مثبت و منفی SPANE، پرسشنامۀ راهبردهای مواجهه مبتنی بر Brief COPE و سیاهۀ راهبردهای مواجهۀ جمع گرایانه و سوالات جمعیت شناختی پاسخ دادند.
با کنترل ویژگی‌های جمعیت شناختی، تجربۀ هیجانات مثبت و منفی توسط استفاده از شبکه های اجتماعی و ماهواره پیش‌بینی شدند. دو راهبرد مواجهۀ انحراف توجه-انفصال و دینداری-معنویت به ترتیب در جهت منفی و مثبت توسط استفاده از صدا و سیما، راهبرد مواجهۀ انکار-اشتغال زدایی به طور منفی توسط استفاده از پایگاه بهداشت جهانی، و راهبرد مواجهۀ بازقالب بندی-تلاش به طور منفی توسط استفاده از شبکه‌های اجتماعی به عنوان منبع خبر پیش‌بینی شدند.
اصلی‌ترین همبسته‌های خبری تجربۀ هیجانات استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ماهواره، و اصلی‌ترین پیش‌بین‌های راهبردهای مواجهه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و صدا و سیما بودند. علیرغم همبستگی بودن پژوهش حاضر و محدودیت در استنباط علیّت، یافته‌های آن به نقش پررنگ شبکه‌های اجتماعی به عنوان همبستۀ تجربۀ هیجانات و راهبردهای مواجهه در دوران شیوع کووید-19 اشاره دارد.
کلیدواژه ها:
منابع اخبار، شبکه‌های اجتماعی، هیجانات مثبت و منفی، راهبردهای مواجهه، کووید-19
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است