نقش تعدیلگری ادراک از کارآمدی پاسخ در رابطۀ بین ادراک از وخامت و راهبردهای مواجهه در زمان شیوع کووید-19
کد مقاله : 1244-IRANPA-FULL
نویسندگان:
پگاه نجات *
عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
شیوع غیرمنتظرۀ ویروس کووید-19 افراد را در وضعیت عدم کنترل و احساس آسیب پذیری روانشناختی قرار داد. از جمله متغیرهای مطرح در توان مقابله با رخدادهای استرس زا احساس خودکارآمدی یا ادراک از کارآمدی پاسخ خود است که بیانگر باور به توانایی کنترل پیامدهای مواجهه با رخداد است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگری ادراک از کارآمدی پاسخ خود در مواجهه با کرونا در رابطۀ بین ادراک از وخامت و راهبردهای مواجهه در دورۀ شیوع اولیۀ کووید-19 است.
شرکت کنندگان 484 نفر (71/5 درصد زن) با میانگین سنی 9/33 سال بودند که به شیوۀ آنلاین در مطالعه شرکت نمودند و به سوالات ادراک از وخامت بیماری خود در صورت ابتلا به کرونا، ادراک از کارآمدی پاسخ خود در مواجهه با کرونا، و پرسشنامۀ راهبردهای مواجهه مبتنی بر دو پرسشنامۀ Brief COPE و سیاهۀ راهبردهای مواجهۀ جمع گرایانه پاسخ دادند.
ادراک از کارآمدی پاسخ خود در مواجهه با کرونا رابطۀ بین ادراک از وخامت و استفاده از راهبرد مواجهۀ دینداری-معنویت را تعدیل نمود. جهت این تعدیلگری به این ترتیب بود که در میان افرادی که ادراک بالاتری از کارآمدی پاسخ خود در مواجهه با کرونا داشتند رابطۀ بین ادراک از وخامت و راهبرد سازگارانۀ دینداری-معنویت مثبت تر بود.
یافته‌های پژوهش حاضر از نقش تعدیلگرانۀ ادراک از کارآمدی پاسخ خود در رابطۀ بین ادراک از وخامت و راهبرد مواجهه حمایت نمود. این یافته از اشارۀ کاربردی برخوردار است و اهمیت مداخله روی ادراک از کارآمدی خود در تنظیم راهبردهای مورد استفادۀ افراد در مواجهه با شیوع کووید-19 را نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها:
ادراک از وخامت، ادراک از کارآمدی پاسخ، راهبردهای مواجهه، کووید-19
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است