بررسی شیوه های تقلب دانشجویان کارشناسی دانشگاه های استان فارس در دوره ی کرونا
کد مقاله : 1245-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مینا رشیدی *1، سمیه غلامی2
1دانشجوی روانشناسی، مجتمع آموزش عالی لارستان، لارستان، ایران
2استادیار گروه روانشناسی، مجتمع اموزش عالی لارستان، لارستان، ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: تقلب یا فریبکاری از پدیده های غیر اخلاقی رایج در نظام آموزشی است، با توجه به شرایط بحران زای کرونا و در پی آن مجازی شدن آموزش دانشگاه ها، نظام آموزشی و آزمون دادن به صورتی تحول یافته است که زمینه تقلب تحصیلی بیشتری را برای دانشجویان فراهم آورده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی روش های تقلب دانشجویان در دوره‌ی آموزش مجازی می باشد.
روش: این مطالعه به شیوه‌ی کیفی به روش پدیدار شناسی با نمونه گیری هدفمند و با وسیله مصاحبه عمیق با 30 نفر از دختران و پسران دانشجو 20-25 ساله دانشگاه های استان فارس انجام گرفته است. در این پژوهش، مصاحبه ها ثبت شده، به صورت کتبی پیاده گشته و به روش اسمیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج نشان داد که دانشجویان رشته های متفاوت اعم از روان شناسی، مامایی، مدیریت دولتی، مهنذسی مکانیک و... به طور مکرر تقلب تحصیلی را به کارمیگیرند. دانشجویان از روش نگاه کردن به جزوه وکتاب، سرچ در پاور پوینت مربوطه، تماس صوتی، تماس تصویری، چت کردن، عکس فرستادن از سوال و جواب ها، صدا فرستادن در واتساپ، تشکیل گروه های واتساپ برای تقلب، تقسیم دروس و پاسخگویی هر دانشجو به سوالات مربوط به همان قسمت در گروه تقلب، سرچ در گوگل، بدست آوردن کلید سوالات، استاد گرفتن برای آزمون، تایپ کردن متن کتاب، تقلب میکنند.
نتیجه: با توجه به تقلب های بی شمار دانشجویان و اثرات زیان باری که تقلب بر دانش دانشجویان دارد باید تدبیری برای پیشگیری از این پدیده اندیشید.
کلیدواژه ها:
تقلب، تقلب تحصیلی، پدیدار شناسی، آزمون
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است