بررسی فشارزاهای شغلی در مدیران مناطق ده گانه و ستاد شرکت انتقال گاز ایران
کد مقاله : 1247-IRANPA-FULL
نویسندگان:
آزاده عسکری *1، فروغ خداکریمی2
1دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه روانشناسی تهران ایران
2دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
مقدمه: شناسایی عوامل فشارزا در محیط های کار یکی از مهم ترین دغدغه های روانشناسان صنعتی و سازمانی است. با توجه به اینکه شرکت انتقال گاز ایران در ده منطقه‌ی کشور گسترده شده، ضرورت بررسی عوامل فشارزای شغلی بین مدیران این مناطق و مقایسه آنها باهم بیش از پیش مشخص می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی فشارزاهای شغلی در مدیران ده منطقه شرکت انتقال گاز ایران بود.
روش: تعداد 505 نفر از مدیران مناطق دهگانه شرکت انتقال گاز ایران، با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی و در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه فشارزاهای شغلی واحد صنعتی را پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS 24 و LISREL استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج یافته ها حاکی از این است که عوامل فشازرای شغلی در مناطق مختلف متفاوت بوده اند و این تفاوت ها از لحاظ آماری معنی دار هستند. ضمن اینکه متغیرهای مختلفی همچون سطح تحصیلات، سابقه، پایه شخصی و سازمانی نیز بر ادراک افراد از عوامل فشارزا تاثیر گذار بوده اند.
نتیجه‌گیری: می‌توانیم با شناسایی عوامل فشارزا در هر منطقه و با توجه به نیازسنجی انجام شده ، مداخلات لازم را برای مدیران هر منطقه انجام داده و بدین وسیله بهره‌وری آنان را در جهت استفاده بهینه از پتانسیل نیروی انسانی، افزایش دهیم.
کلیدواژه ها:
فشارزاهای شغلی، مدیران، شرکت انتقال گاز ایران.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است