مقایسه اثربخشی حساسیت زدایی منظم از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (ای.ام.دی. آر) با دارودرمانی بر افسردگی معتادین
کد مقاله : 1250-IRANPA-FULL
نویسندگان:
محمدسجاد محمدیون *
دانشگاه شاهد
چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی حساسیت زدایی منظم از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (ای.ام.دی. آر) با دارودرمانی بر افسردگی معتادین بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و جامعه آماری این پژوهش را معتادین مراجعه کننده به مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد شهر کرج در سال 1398 و 1399 تشکیل می‌دادند. اعضای نمونه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به لحاظ نرخ افسردگی، سن و تحصیلات همگن سازی شده و در سه گروه شامل گروه تحت درمان با ای.ام.دی. آر، دارودرمانی و گروه گواه جای گرفتند. درمان ای.ام.دی. آر در 5 جلسه 90 دقیقه‌ای برای گروه آزمایشی اول اجرا و گروه آزمایشی دوم تحت دارودرمانی قرار گرفتند. روش‌های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل آماری شامل تحلیل کوواریانس و تحلیل اندازه اثر بالینی بود. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که روش درمانی ای.ام.دی. آر در مقایسه با گروه گواه در کاهش افسردگی، به لحاظ آماری تفاوت معناداری را نشان داد. دارودرمانی نیز در مقایسه با گروه گواه و روش درمانی ای.ام.دی. آر تفاوت معنادار نشان نداد. به لحاظ بالینی انداز ه اثر روش ای.ام.دی. آر و دارودرمانی در کاهش افسردگی متوسط و تقریباً با هم برابر بود.
کلیدواژه ها:
افسردگی، پردازش مجدد، حرکت چشم، حساسیت زدایی، دارودرمانی، معتاد
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است