مقایسه دانش و نگرش در دانشجویان با و بدون خودجرحی
کد مقاله : 1251-IRANPA-FULL
نویسندگان:
زینب شریفی پور چوکامی، عباس ابوالقاسمی *، موسی کافی
دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: با توجه به میزان شیوع قابل ملاحظه و اهمیت نقش دانش و نگرش در شروع رفتار خودجرحی بدون قصد خودکشی (NSSI)، هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع NSSI و مقایسه دانش و نگرش درباره NSSI در دانشجویان با و بدون NSSI است.
روش: پژوهش حاضر توصیفی و با طرح علی مقایسه‌ای می‌باشد. نمونه پژوهش 278 دانشجو (64 دانشجو با NSSI و 214 دانشجو بدون NSSI) بود که با نمره برش 5 از میان دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 1399-1400 به صورت در دسترس انتخاب ‌شدند. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه خودزنی سانسون و همکاران (1996)، پرسشنامه دانش خود زنی وارم و همکاران (2003) و پرسشنامه نگرش به NSSI مهلنکمپ و همکاران (2013) جمع‌آوری شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از فراوانی و درصد، آزمون خی‌دو و تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده‌شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که 23 درصد از دانشجویان (56/3 درصد دختر و 43/8 درصد پسر) درگیر نوعی از NSSI هستند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که میزان دانش و نگرش مربوط به NSSI در دانشجویان با و بدون NSSI متفاوت است؛ به عبارت دیگر، افراد دارای این رفتار، نگرش مثبت‌تر و دانش بیشتری درباره NSSI دارند.
نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای NSSI در بین دانشجویان، بررسی عوامل زمینه‌ساز این رفتار ضروری به نظر می‌رسد، همچنین بالاتر بودن دانش و نگرش مثبت به خودجرحی حاکی از این است که شناسایی منابع دریافت دانش و ایجادکننده نگرش نسبت به NSSI در دانشجویان می‌تواند به پیشگیری و درمان آن کمک نماید.
کلیدواژه ها:
خودجرحی بدون قصد خودکشی، دانش، نگرش
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است