رابطه فرهنگ‌سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی گر تعهد سازمانی در کارکنان نیروی انتظامی کلان‌شهر اهواز
کد مقاله : 1260-IRANPA-FULL
نویسندگان:
راضیه عابدینی ولامدهی *1، نسرین ارشدی2
1دانشگاه شهید چمران اهواز
2دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده مقاله:
مقدمه: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که سازمان‌ها با آن مواجه می‌شوند، چگونگی انگیزش کارکنان است به اینکه نقش‌ها و وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند و مجموعه‌ای از رفتارهایی را داشته باشند که تأثیر قابل‌توجهی بر موفقیت سازمان داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی گر تعهد سازمانی بود.
روش: جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان نیروی انتظامی کلان‌شهر اهواز در سال 1399 بود که نمونه‌ای 200 نفری با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های فرهنگ‌سازمانی (گلسر و همکاران، 1987)، رفتار شهروندی سازمانی (ارگان و کانوفسکی، 1989) و تعهد سازمانی (ماودی و همکاران، 1979) را از طریق پرسشنامه آنلاین در شبکه‌های اجتماعی تکمیل نمودند.
یافته‌ها: طرح پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار SPSS و AMOS ویراست 24 انجام گرفت. جهت آزمودن اثرهای غیرمستقیم از روش بوت استرپ در برنامه ماکرو و هیز (2008) استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که فرهنگ‌سازمانی با تعهد سازمانی (96/0) و رفتار شهروندی سازمانی (16/0) رابطه مثبت و معنی‌دار دارند. همچنین اثر غیرمستقیم تعهد سازمانی نیز مورد تائید قرار گرفت (50/0 ˂ P).
نتیجه‌گیری: می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که بر مبنای نتایج تحلیل مسیر، فرهنگ‌سازمانی به‌طور مستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و معنی‌دار کمی دارد (16/0) اما زمانی که تعهد سازمانی وارد معادله می‌شود و نقش میانجی گر را ایفا می‌کند این ضریب به (96/0) افزایش می‌یابد. درواقع می‌توان گفت که روابط واقعی همان روابط غیرمستقیم و میانجی گر می‌باشد.
کلیدواژه ها:
فرهنگ‌سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، نیروی انتظامی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است