تبیین تجارب زیسته والدین در رابطه با ترس از دست دادن فرزند بر اثر بیماری کووید-19
کد مقاله : 1277-IRANPA-FULL
نویسندگان:
اکرم السادات سادات حسینی *
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
چکیده مقاله:
مقدمه و هدف: با شیوع ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن؛ ابتلا به کرونا ترس و وحشت زیادی در بین مبتلایان و خانواده آنها ایجاد کرد. این مطالعه تجربه زیسته والدین در رابطه با ترس از دست دادن فرزند بر اثر بیماری کووید 19را تبیین مینماید.
روش کار: روش مطالعه فنومنولوژی ون منن بود. که بر روی یازده نفر از والدین کودکانی که بدلیل بیماری کووید 19در بیمارستان مرکز طبی کودکان بستری بودند انجام شد و تجزیه و تحلیل داده ها باروش کلایزی انجام شد.
یافته ها: والدین در مواجهه با بیماری فرزندتجارب خاصی داشتند. درون مایه اصلی تجارب والدین عجز در حفاظت از کودک در مقابل بیماری بودکه شامل1- احساسات و عواطف ایجاد شده با زیر طبقات؛ترس، اضطراب،استرس و آرامش بود. 2-خانواده با زیر طبقات؛ فروپاشی خانواده و حفاظت و حمایت خانواده بود و 3- نیازهای مراقبتی که زیرطبقات؛حمایت روحی، کسب اطلاعات و نحوه بیان خبر بیماری بود.
بحث و نتیجه گیری: والدین در مواجهه با بیماری ترس و وحشت غیرقابل توصیف و بینظیری را تجربه کرده بودند. منبع ترس آنان از دست دادن فرزند، عوارض و نامشخص بودن روند درمان و مراقبت از بیماری بود. در همین زمان والدین احساس فروپاشی خانواده و ناتوانی در مقابل حفاظت و حمایت از خانواده را داشتند. بنظر میرسد تجربه والدین در اینمورد بسیار ناتوان کننده است و والدین دارای کودک مبتلا به کرونا خود به شدت نیازمند مراقبتهای جسمی و روانشناختی هستند.
کلیدواژه ها:
والدین- کووید 19- تجربه زیسته- ترس از مرگ
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است