بی تفاوتی اجتماعی در میان بزرگسالان جوامع شهری ایران؛ علل، آثار و راهکارها
کد مقاله : 1281-IRANPA-FULL
نویسندگان:
روح اله ایزدی *
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی اجتماعی دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
چکیده مقاله:
همواره انسانها در زندگی روزمره در معرض انتخابهای گوناگونی قرار می گیرند که با در نظر گرفتن مولفه های مختلف، باید تصمیم درست را بگیرند و روابطشان را با دیگران به نحوی سامان دهند. بی تفاوتی اجتماعی که یکی از تبعات جوامع درحال گذار است به وضعیتی اشاره دارد که طی آن، افراد به واسطه عدم اتصال ذهنی و عینی با جامعه، با بی علاقگی و بی اعتنایی به واقعیتهای پیرامون، از انجام مشـارکت اجتماعی سـیاسی، مسئولیت های اجتماعی، فعالیت های دگرخواهانه و درگیری فعال و مدنی در مسائل اجتماعی پرهیز می کنند. در مقاله حاضر که به روش مروری روایتگر می باشد، 63 پژوهش علمی در مورد بی تفاوتی اجتماعی مورد تحلیل واقع شـــده است که مربوط به ســال های 1380 تا 1399 اســت. هدف بیش از 60 درصد پژوهش ها، بررســی میزان بی تفاوتی اجتماعی و عوامل موثر بر آن بوده است. حدود 60 درصــد جامعه هدف را شهروندان و 40 درصد را دانشجویان تشکیل می دهند. پژوهش های مورد تحلیل، حدود 30 متغیر مستقل را بررسـی کرده اند که از این میان متغیر مستقل بیگانگی اجتماعی بیشترین فراوانی را دارد و بعد از آن متغیرهای فردگرایی، رضــایت اجتماعی، اعتماد و اثر بخشــی اجتماعی و احســاس محرومیت نســبی بیشــترین فراوانی را در بی دارند. با در نظر گرفتن اهمیت بی تفاوتی اجتماعی و رابطه آن با متغیرهای مستقل، لزوم برنامه ریزی کلان و اقدام جهت بازسازی اعتماد مردم و در نتیجه افزایش مسؤلیت پذیری و مشارکت اجتماعی در راستای کاهش بی تفاوتی اجتماعی، امری لازم می نماید.
کلیدواژه ها:
بی تفاوتی اجتماعی، بیگانگی اجتماعی، اعتمـاد اجتمـاعی، اثربخشـی اجتمـاعی، مشارکت اجتماعی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است