پیش بینی علائم اضطرابی در کودکان پیش دبستانی براساس سبک دلبستگی، کارکرد تأملی و سلامت معنوی والدین در دوران شیوع کرونا
کد مقاله : 1283-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مرضیه نصراصفهانی *، راضیه ایزدی
موسسه آموزش عالی صفاهان،اصفهان،ایران
چکیده مقاله:
شیوع ویروس کوئید 19 باعث محدود شدن روابط انسانی و در خانه ماندن، به ویژه در کودکان شد، که باعث بروز مشکلات روانشناختی از جمله بروز اختلالات اضطرابی شد. این پژوهش به پیش بینی علائم اضطرابی در کودکان براساس سبکهای دلبستگی، سلامت معنوی و کارکرد تأملی والدین در دوران شیوع کرونا در اصفهان پرداخته شد.در این پژوهش جامعه آماری شامل والدین کودکان پیش دبستانی مشغول به تحصیل شهر اصفهان در سال 99-1400 بود.حجم نمونه 141 نفر از والدین کودکان پیش دبستانی در شهر اصفهان بود. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم والدین مقیاس اضطراب کودکان اسپنس(SCAS) که در سال 1997 توسط اسپنس طراحی شد،مقیاس حالت دلبستگی بزرگسالان(SAAS) کولینز و رید (1990) ،پرسشنامه سلامت معنوی (SWB)که توسط الیسون و بالوتزیان در سال 1982 طراحی شده است و پرسشنامه کارکرد تأملی والدین که توسط فوناگی، استیل، استیل، هیگیت و تارگت (1994) طراحی شده است. به وسیله مدلسازی با معادلات ساختاری روابط بین متغیرها بررسی شد. مدل نشان داد که سبک دلبستگی والدین رابطه عکس با علائم اضطرابی کودکان دارد و سلامت معنوی و کارکرد تأملی والدین با واسطه رابطه‌ی عکسی با علائم اضطرابی کودکان دارند. مدل به دست آمده حاکی از آن بود که سبک‌‌های دلبستگی، سلامت معنوی و کارکرد تأملی والدین با علائم اضطرابی در کودکان ارتباط دارد بنابر این می‌توان برای کاهش اضطراب در کودکان، برنامه های آموزشی و مشاوره در خصوص پرورش مهارت های والدینی و فرزندپروری، اصلاح الگوهای تأملی والدین و افزایش سلامت معنوی تدوین کرد.
کلیدواژه ها:
سبک دلبستگی، سلامت معنوی، علائم اضطراب، کارکرد تأملی، ویروس کرونا.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است