پیش‌بینی سبک‌های اسنادی شهروندی براساس احساس مسئولیت و رفتار شهروندی در پیک چهارم شیوع کرونا
کد مقاله : 1285-IRANPA-FULL
نویسندگان:
فاطمه زهرا نظری *
کارشناسی ارشد سنجش و اندازه‌گیری، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
گسترش کووید-19 به دلیل سرعت انتقال آن منحصربه فرد بوده که باعث ایجاد یک وضعیت اورژانسی در بهداشت جهانی طی کمتر از چند ماه در سراسر کشورهای جهان شد. با استناد به مطالب منتشر شده در منابع علمی؛ مسئولیت‌پذیری افراد و رفتار شهروندی آن‌ها نقش مستقیمی در قطع زنجیره یا کنترل بیماری ایفا می‎کند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی سبک‌های اسنادی شهروندی براساس احساس مسئولیت و رفتار شهروندی در پیک چهارم شیوع کرونا در بهار سال 1400 انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر معلمان دوره ابتدایی شهر خرم آباد و نمونه آماری 300 نفر معلم مرد و زن این شهر بوده‌اند. با توجه به اینکه در دوره شیوع کووید-19 مدارس تعطیل و آموزش‌ها برخط گردید، از این رو شیوه نمونه‌گیری در این پژوهش، در دسترس منظور گردید. ابزار مورد استفاده نیز پرسشنامه سبک‌های اسنادی شهروندی (2017)؛ مقیاس مسئولیت‌پذیری گاف (1984) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (1983) بوده است. یافته‌ها نشان داد بین سبک‌های شهروندی و مسئولیت‌پذیری و رفتار شهروندی رابطه‌ای معنادار با دقت خطای کمتر از 01/0 برقرار بوده‌است. جهت این رابطه به دلیل منفی بودن ضریب همبستگی پیرسون معکوس می‌باشد. با توجه به ضرایب بتای استاندارد شده، در درجه اول مسئولیت‌پذیری با ضریب بتای استاندارد شده 313/0- به طور منفی بیشترین نقش را در پیش‌بینی سبک‌های اسنادی شهروندی دارد. در درجه دوم نیز متغیر رفتار شهروندی با ضریب بتای استاندارد شده 147/0- به طور منفی پیش‌بینی کننده سبک‌های اسنادی شهروندی بوده است.
کلیدواژه ها:
سبک‌های اسنادی شهروندی، احساس مسئولیت، رفتار شهروندی، کرونا.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است