مقایسه جنسیتی سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی همشیران دچار تروما (سرطان)
کد مقاله : 1288-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سیما ثابت *
تهران
چکیده مقاله:
در سال‌ های اخیر توجه زیادی بر روی اثر آسیب ناشی از تروما در همشیران کودکان دچار ابتلا به سرطان شده است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه جنسیتی سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی خواهران و برادران (همشیران) دچار تروما (مبتلا به سرطان) می‌باشد. بدین منظور، پنجاه نفر از همشیران کودکان مبتلا به سرطان که جهت عیادت به بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی محک واقع در شهر تهران مراجعه کرده بودند به شیوه نمونه‌گیری دردسترس و متوالی انتخاب شدند. از این میان تعداد 32 دختر و 18 پسر در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی‌ها به سوالات پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان (PEDsQL) پاسخ دادند. نتایج ازمون تحلیل واریانس چندمتغیره حاکی از آسیب جدی تری در سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دختران همشیر نسبت به پسران همشیر کودکان مبتلا به سرطان را نشان داد. لذا به‌ نظر می‌رسد توجه به تمامی اعضای خانواده کودکان مبتلا به سرطان بویژه همشیران دختر ضروری می‌باشد.
کلیدواژه ها:
سرطان، همشیران، سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است