مقایسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی رفتاری بر رشد پس از سانحه بیماران معتاد در حال ترک
کد مقاله : 1290-IRANPA-FULL
نویسندگان:
علیرضا صادقی *1، جواد خلعتبری2
1دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
2هیئت علمی دانشگاه آزاد تنکابن
چکیده مقاله:
سو مصرف مواد یک مشکل بزرگ فردی و اجتماعی است که علاوه بر عوارض جسمانی و روانی آن برای افراد معتاد سلامت جامعه را نیز از نظر اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی مورد آسیب قرار می دهد.
این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدو درمان شناختی رفتاری بر رشد پس از سانحه بیماران معتاد در حال ترک انجام شد.این پژوهش از نوع طرح‌های آزمایشی است که از طرح پیش-آزمون،پس‌آزمون با گروه آزمایش و گروه گواه استفاده شده است.جامعه آماری شامل کلیه افراد مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد سروش استان قزوین بودند.شرکت کنندگان در پژوهش شامل 45 نفر بودند که به صورت تصادفی در 3 گروه شامل: گروه آزمایشی مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد،گروه آزمایشی مداخله درمان شناختی رفتاری مدل ماتریکس که در 8 جلسه 1.5 ساعته در 4 هفته از مداخله درمانی بهره بردند و گروه گواه مداخله درمانی دریافت ننمود. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه رشد پس از سانحه تدسچی و کالهون، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته‌های پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی رفتاری بر رشد پس از سانحه بیماران معتاد در حال ترک در پس‌آزمون اثربخش می‌باشد و همچنین بین اثربخشی روش‌های درمانی بر متغیر رشد پس از سانحه، درمان گروهی شناختی رفتاری اثربخش‌تر از درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در پس‌آزمون است.
کلیدواژه ها:
درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد-درمان گروهی شناختی رفتاری-رشد پس از سانحه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است