بررسی رابطه تنظیم هیجان، سبک‌های تصمیم‌گیری و فعالیت سیستم مغزی بازداری- فعال‌سازی با کیفیت زندگی زنان کارگر در شهر رشت
کد مقاله : 1291-IRANPA-FULL
نویسندگان:
فاطمه ناصر *1، مهوش مافی2
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
2استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
چکیده مقاله:
مقدمه: انجام وظایف خارج از خانه توسط زنان، آنها را مستعد ایجاد تنش و آسیب جسمی و روحی می‌نماید. این پژوهش با هدف بررسی رابطه تنظیم هیجان، سبک‌های تصمیم‌گیری و فعالیت سیستم مغزی بازداری-فعال‌سازی با کیفیت زندگی زنان کارگر در شهر رشت انجام شد.
روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را تمامی زنان کارگر شاغل مشغول به کار در شرکت لوازم طبی ایران در شهرک صنعتی شهر رشت در سال 1399-1398 به تعداد 375 نفر تشکیل داد. تعداد 90 نفر به صورت نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های راهبردی تنظیم شناختی هیجان گراس و جان (2003)، فرم کوتاه کیفیت زندگی (1996)، سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری اسکات و بروس (1995) و مقیاس سیستم‌های بازداری/ فعال-سازی رفتاری کارور و وایت (۱۹۹۴) بود.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین تنظیم هیجان با کیفیت زندگی زنان کارگر در شهر رشت رابطه معنادار وجود داشت (05/0>p). بین سبک های تصمیمی گیری با کیفیت زندگی زنان کارگر در شهر رشت رابطه معناداری بدست نیامد (05/0p).
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه‌گیری کرد که برای پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان کارگر در شهر رشت مطالعه متغیرهای تنظیم هیجان، سبک‌های تصمیم‌گیری مناسب است.
کلیدواژه ها:
تنظیم هیجان، سبک‌های تصمیم‌گیری، فعالیت سیستم مغزی بازداری– فعال‌سازی، کیفیت زندگی، زنان کارگر
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است