مقایسه پذیرش اجتماعی و کفایت اجتماعی بر اساس میزان روحیه رقابت-همکاری در دانشجویان.
کد مقاله : 1292-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سیمین دخت کلنی *، مهدی نصیرنژاد ملک شا
دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی
چکیده مقاله:
مقدمه: توانایی تعادل رفتارهای مشارکتی و رقابتی پیامدهای مهمی در رفتار و انگیزه شخصی دارد. این پژوهش با هدف بررسی نقش پذیرش اجتماعی و کفایت اجتماعی در جهت گیری رقابت/همکاری دانشجویان انجام شد.
روش: نمونۀ پژوهش دانشجویان دانشگاه اصفهان بودند و به‌صورت اینترنتی به شیوه گلوله برفی از طریق ایمیل و ارسال لینک در شبکه‌های اجتماعی مختلف، بین 23 اردیبهشت تا 25 خرداد 1400 تأمین شدند. 202 نفر از دانشجویان به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند و میانگین زمان پاسخ آنها 150 ± 457 ثانیه بود. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش عبارت بودند از مقیاس روحیه رقابت -همکاری مارتین، مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو- کراون و پرسشنامه کفایت اجتماعی فلنر. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون t مستقل در SPSS نسخه 26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از تحلیل آزمون t مستقل نشان داد که بین میانگین دانشجویان دارای روحیه همکاری و روحیه رقابتی به لحاظ میزان پذیرش اجتماعی، کفایت اجتماعی، ابعاد مهارت‌های رفتاری، آمایه‌های انگیزشی و مهارت‌های شناختی کفایت اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به میانگین‌ها، برتری در همه متغیرها با دانشجویان با روحیه همکاری بود.
نتیجه‌گیری: آموزش مهارتهای کسب پذیرش اجتماعی و کفایت اجتماعی، نقش قابل توجهی در افزایش روحیه همکاری دانشجویان خواهد داشت.
کلیدواژه ها:
پذیرش اجتماعی، دانشجویان، روحیه رقابت-همکاری، کفایت اجتماعی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است