بررسی رابطه سرمایه های روانشناختی (امید، خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری) با سلامت روان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی در سال 1400)
کد مقاله : 1295-IRANPA-FULL
نویسندگان:
هادی حمیدی *، نادیا نقوی، زهرا سعیدی رشک علیا
گروه روانشناسی-دانشگاه آزاد اسلامی-ایران-کرمان
چکیده مقاله:
در جامعه کنونی و با شرایط پیش آمده حاصل از شیوع ویروس کرونا، سلامت روان افراد از اهمیت خاصی برخوردار است. از طرفی یکی از مولفه های مهم و حیاتی برای داشتن روانی سالم، برخورداری و کسب سرمایه های روانشناختی (امید، خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری) است. از این رو پژوهش حاضر به دنبال یافتن رابطه بین سرمایه های روانشناختی و سلامت روان دانشجویان است. به این منظور دانشجویان پسر مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی در سال 1400 که تعداد آن ها برابر 540 نفر است به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه آماری به مقدار 220 نفر تعیین شد. نمونه آماری پژوهش به شیوه داوطلبانه انتخاب شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از پرسشنامه های سرمایه های روانشناختی لوتانز (2007) و سلامت عمومی کلدبرگ و هیلر (1979) استفاده شد. داده های آماری با استفاده از نرم افزار spss-22 تحلیل شد. نتایج نشان دهنده وجود رابطه مستقیم و معنادار در سطح معنی داری کمتر از 01/0 است. علاوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سرمایه های روانشناختی، پیش بینی کننده سلامت روان در همه ابعاد آن است. در مجموع سرمایه های روانشناختی، 33 درصد از واریانس سلامت روان در دانشجویان را تبیین می کنند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می توان نتیجه گرفت که برای ایجاد، حفظ و ارتقای سلامت روان در دانشجویان باید در کنار سایر مولفه ها به ایجاد شرایط مطلوب برای کسب سرمایه های روانشناختی توسط دانشجویان، توجه داشت.
کلیدواژه ها:
سرمایه های روانشناختی، سلامت روان، دانشجویان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است