اثربخشی بسته آموزشی مهارت‌های زناشویی بر کاهش تعارضات زناشویی
کد مقاله : 1296-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مهرناز آزادیکتا *
دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران.
چکیده مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های زناشویی بر کاهش تعارضات زناشویی بود. جامعه آماری، زوج‌های دارای تعارض زناشویی بودند که به فراخوان پژوهشگر برای آموزش پاسخ مثبت دادند. از افراد داوطلب 25 زوج ملاک‌های ورود به طرح را دارا بودند که به طور تصادفی در گروه آزمایشی (13 زوج) و گروه انتظار (12 زوج) جایگزین شدند. میزان تعارض زناشویی هر دو گروه یک هفته قبل از اجرای آموزش‌ها با پرسشنامه‌ی تعارض زناشویی ارزیابی شد. گروه آزمایش 10 جلسه 120 دقیقه‌ای مورد آموزش قرار گرفت و افراد گروه انتظار در زمان مذکور آموزشی نگرفتند. بعد از اتمام آموزش، مجددا برروی هر دو گروه، آزمون تعارضات زناشویی اجرا و نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون دو گروه با روش کوواریانس تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد آموزش زوجین در گروه آزمایش منجر به تغییرات معنی‌دار در افزایش جلب حمایت فرزند، کاهش همکاری بین زوجین، کاهش روابط جنسی بین زوجین، کاهش ارتباط موثر و افزایش واکنش‌های هیجانی شده‌است (p<0.001). در زمینه افزایش رابطه‌ی فردی با خویشاوندان خود، کاهش رابطه با خویشاوندان همسر و دوستان، جدا کردن امور مالی از یکدیگر تفاوت معنی‌داری بین گروه آزمایش و گروه انتظار ایجاد نشد. نتایج نشان داد بهره‌گیری از روش‌های آموزش زوجین منجر به کاهش تعارضات زناشویی می‌شود.
کلیدواژه ها:
اثربخشی، مهارت‌های زناشویی، تعارضات زناشویی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است