تاثیر طرد اجتماعی بر ادراک هیجان‌های چهره‌ای مبهم
کد مقاله : 1299-IRANPA-FULL
نویسندگان:
آرزو قندچی1، خاطره برهانی *2
1دانشجو/دانشگاه شهید بهشتی
2عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
طرد اجتماعی که تجربه‌ای دردناک به حساب می‌آید، موجب می‌شود افراد در توجه، ادراک و تفسیر نشانه‌های اجتماعی متفاوت عمل ‌کنند. یکی از نشانه‌های اجتماعی مهم، هیجان‌های چهره‌ای هستند که نقص در توانایی ادراک و بازشناخت آن‌ها می‌تواند موجب بروز رفتارهایی کمتر سازگارانه شود. این مسئله خصوصاً در مواجهه با هیجان‌های چهره‌ای مبهم که دارای ماهیتی پیچیده‌تر هستند، اهمیت بیشتری خواهد یافت. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر طرد اجتماعی بر تشخیص هیجان‌های چهره‌ای مبهم بوده‌است.
تعداد 76 شرکت‌کننده (میانگین سن = 71/28، انحراف استاندارد = 31/3، تعداد زنان = 47) در این پژوهش شرکت داشتند. شرکت‌کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه طرد (تعداد = 39) و پذیرش (تعداد = 37) قرار گرفته و پس از پاسخ دادن به پرسشنامه‌های طرحواره‌های ناسازگار اولیه و ارزیابی خلق، در تکلیف طرد آنلاین و پس از آن، در تکلیف تشخیص هیجان‌های چهره‌ای شرکت کردند. در نهایت نتایج تکلیف تشخیص هیجان‌های چهره‌ای به وسیله‌ی تحلیل نقطه ‌هم‌ارزی ذهنی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌های این پژوهش نشان داد که عملکرد افراد گروه طرد در تشخیص هیجان شادی به طور معناداری پایین‌تر از گروه پذیرش است. این بدین معناست که طرد اجتماعی در تشخیص هیجان شادی اخلال ایجاد می‌نماید.
به نظر می‌رسد طرد اجتماعی کوتاه مدت باعث بروز مشکلاتی در شناخت اجتماعی افراد و ایجاد سوگیری منفی در قضاوت اطلاعات هیجان‌های چهره‌ای مبهم می‌شود. بنابراین افراد طرد شده نیاز به منابع توجهی بیشتری برای تشخیص هیجان شادی -به عنوان یک نشانه‌ی پذیرش اجتماعی- در نمودهای هیجان چهره‌ای مبهم دارند.
کلیدواژه ها:
ادراک چهره، بازشناخت هیجانی، درد اجتماعی، طرد اجتماعی، هیجان‌های چهره‌ای مبهم
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است