بررسی اثربخشی مثبت نگری با تأکید بر آیات قرآن بر تنظیم هیجان در دانش آموزان
کد مقاله : 1300-IRANPA-FULL
نویسندگان:
معصومه اسماعیلی *1، شهلا محمدی کهروئئ2
1گروه روانشناسی.دانشگاه پیام نور.تهران ایران
2کارشناسی ارشد مشاره
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مثبت نگری با تأکید بر آیات قرآن بر تنظیم هیجان در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان بندرعباس انجام پذیرفت. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل(گمارش تصادفی)بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرستان بندر عباس تشکیل دادند، که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیلی بودند. از بین جامعه آماری 30 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و با استفاده از گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش ( شامل 15 نفر) و گروه کنترل ( شامل 15 نفر) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس تنظیم هیجانی گراس و جان(2003) استفاده گردید. پس از اجرای پیش آزمون گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای، تحت تاثیر آموزش مثبت نگری با تأکید بر آیات قرآن به شیوه گروهی قرارگرفت، اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و به وسیله نرم افزار آماری (SPSS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس حاکی از آن بود که بین دو گروه آزمایش و کنترل پس از اجرای آموزش مثبت نگری با تأکید بر آیات قرآن تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مثبت نگری با تأکید بر آیات قرآن بر افزایش مؤلفه های تنظیم هجانی(ارزیابی مجدد و فرونشانی) تأثیر معناداری دارد(p<0/01).
کلیدواژه ها:
مثبت نگری، آیات قرآن، تنظیم هیجان،
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است