مقایسه ابعاد مرضی شخصیت و صمیمیت زناشویی بین زنان و مردان
کد مقاله : 1301-IRANPA-FULL
نویسندگان:
زهره حسینی، پروین رفیعی نیا *، اسحق رحیمیان
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان ، ایران
چکیده مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه ابعاد مرضی شخصیت و ابعاد صمیمیت زناشویی بین زنان و مردان انجام شد. روش: روش پژوهش، توصیفی و از نوع علی مقایسه ای بود که جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان متأهل دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی1400-1399 بود و به روش نمونه گیری در دسترس از طریق پرسشنامه‌ آنلاین صورت گرفت. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار جی- پاور، تعداد 150 نفر در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه صمیمیت زناشویی باگاروزی (2001)، پرسشنامه شخصیت DSM-5 (2012) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری در SPSS-26 انجام شد.
یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین زنان و مردان در ترکیبی از متغیرهای وابسته (ابعاد مرضی شخصیت و صمیمیت زناشویی) تفاوت معناداری وجود داشت. نتایج حاصل از تحلیل واریانس تک متغیره نشان داد که مولفه های صمیمیت زناشویی بین زنان و مردان تفاوت معنی داری نداشتند، اما مولفه های مخالفت جویی و مهارگسیختگی از ابعاد مرضی شخصیت، بین زنان و مردان تفاوت معنی داری بود.
نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش مشاوران و روانشناسان می توانند ابعاد مرضی شخصیت شامل مخالفت جویی و مهارگسیختگی در زنان و مردان را مدنظر قرار دهند.
کلیدواژه ها:
ابعاد مرضی شخصیت، ابعاد صمیمیت زناشویی، زنان و مردان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است