اثربخشی آموزش خود شفقت ورزی بر دشواری در تنظیم هیجان مادران دارای فرزند کم توان ذهنی
کد مقاله : 1302-IRANPA (R1)
نویسندگان:
مرتضی نجیمی *، گلشن واصل
دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده مقاله:
مقدمه: تولد کودک کم‌توان ذهنی نظام خانواده را با تغییراتی مواجه کرده و همه اعضای خانواده و به ویژه مادر را با چالش هایی روبه رو می سازد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش خود شفقت ورزی بر دشواری در تنظیم هیجانِ مادران دارای کودک کم توان ذهنی بود. روش: جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای کودک کم توان ذهنی مراجعه کننده به مراکز بهزیستی شهر اهواز بود که از میان آنها تعداد 30 نفر به شیوه در درسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش شفقت درمانی را دریافت کرد. برای گرد آوری داده ها از مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که بین میانگین های نمرات دشواری‌ در تنظیم هیجان شرکت کنندگان، برحسب عضویت گروهی (آزمایش و کنترل) در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده می شود (05/0>P ). نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که آموزش خود شفقت ورزی می تواند روش مناسبی برا بهبود دشواری در تنظیم هیجان مادران دارای کودک کم توان ذهنی باشد.
کلیدواژه ها:
خود شفقت ورزی، دشواری در تنظیم هیجان، کم توان ذهنی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است