بررسی اثرات روانشناختی کرونا در خوابدیده ها و تصاویر ترسیمی در کودکان
کد مقاله : 1303-IRANPA-FULL
نویسندگان:
لیلا حیدری نسب *1، زهرا قیصری2
1دانشگاه شاهد
2دانشگاه الزهرا
چکیده مقاله:
بر اساس آخرین طبقه بندی انجمن روانپزشکی آمریکا از اختلالات روانی (DSM 5 ) اختلالات ناشی از استرس و ضربه بیش از آنکه پا در واقعیت داشته باشد بر اساس تجربه فاعلی و ادراک فرد شناسائی شده اند. از این رو بعد از همه گیری پاندمی کرونا ، استرس ادراک شده و اضطراب ناشی از آن در طیف وسیعی از افراد ، بزرگسالان و نیز کودکان مشاهده گردیده است . مطالعه کنونی به بررسی خوابدیده ها و نقاشی نمونه ای از کودکان ایرانی در گستره سنی 12-8 در نیمه اول سال 1399 پرداخته است . بر اساس تحلیل کیفی خوابدیده ها و تصاویر ترسیمی کودکان ، انواع مکانیزمهای دفاعی را می توان در رویاهای کودکان و نیز نقاشی های آنان به وفور مشاهده نمود. آنگونه که می دانیم مکانیزم های دفاعی در جهت مهار اضطراب و افزایش احساس ایمنی به کار گرفته می شوند. شایع ترین مکانیزمهای به کار گرفته شده در رویاها و نیز تصاویر ترسیمی کودکان عبارت بودند از : انکار ، خفیف سازی ، تشکل واکنشی ، باطل سازی ، قدر قدرت پنداری ، سرکوبگری و ناارزنده سازی.
شناسائی دفاع های کودکان در هنگام بحران ، گام مهمی در جهت شناسائی هراس و اضطراب آنان و آموزش روش های مقابله در جهت حفظ و گسترش امنیت و سلامت روانی آنان برای متخصصان و والدین فراهم می آورد.
کلیدواژه ها:
پاندمی کرونا- نقاشی کودکان - رویا و خوابدیده ها- مکانیزمهای دفاعی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است