اثربخشی آموزش خود شفقت ورزی بر کمال گرایی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی
کد مقاله : 1304-IRANPA-FULL
نویسندگان:
گلشن واصل *، مرتضی نجیمی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده مقاله:
مقدمه: هرچند وجود اختلالی در خانواده، عملکرد کل خانواده را تحت تأثیر قرار داده و همه اعضا را دچار چالش می‌نماید؛ اما در خانواده‌های دارای فرزند کم‌توان ذهنی مادران در مقایسه با سایر اعضا فشار بیشتری را تحمل می نمایند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش خود شفقت ورزی بر کمال گرایی مادران دارای کودک کم توان ذهنی بود. روش: جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای کودک کم توان ذهنی مراجعه کننده به مراکز بهزیستی شهر اهواز بود که از میان آنها تعداد 30 نفر به شیوه در درسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش شفقت درمانی را دریافت کرد. برای گرد آوری داده ها از مقیاس کمال‌گرایی والدین استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که بین میانگین های نمرات کمال گرایی ناهنجار شرکت کنندگان، برحسب عضویت گروهی (آزمایش و کنترل) در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده می شود (05/0>P ). نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که آموزش خود شفقت ورزی می تواند روش مناسبی برای کاهش کمال گرایی ناهنجار مادران دارای کودک کم توان ذهنی باشد.
کلیدواژه ها:
خود شفقت ورزی، کمال گرایی، کم توان ذهنی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است