بررسی اثربخشی بسته آموزشی دایره ی احساسات بر بهبود مهارت خودآگاهی کودکان ۳ تا ۵ سال
کد مقاله : 1307-IRANPA-FULL
نویسندگان:
بنفشه ساسان فر *1، حسین زنگنه2، مریم پورجمشیدی3
1دانشگاه بوعلی سینا
2دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشکده علوم تربیتی
3گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته آموزشی دایره احساسات بر بهبود مهارت خودآگاهی کودکان ۳ تا ۵ سال صورت گرفته است. روش انجام پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون‌ می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کودکان ۳ تا ۵ سال منطقه‌ی یک شهر تهران بود که ابتدا فهرستی از مهدکودک‌های منطقه‌ی مورد نظر تهیه گردید و از میان این مراکز یک مرکز به صورت تصادفی انتخاب و از بین کودکان آن مرکز، ۴۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل بطور مساوی قرار گرفتند. پس از اجرای پیش‌آزمون (دو آزمون محقق ساخته)، کودکان گروه آزمایش در طی ۱۰ جلسه ۵۰ دقیقه‌ای به یادگیری مهارت‌ خودآگاهی از طریق بازی پرداختند. پس از اتمام ۱۰ جلسه‌ی آموزشی، پس‌آزمون (دو آزمون محقق ساخته)، صورت گرفت. بررسی میزان اثربخشی بسته آموزشی دایره احساسات (به عنوان یک متغیر مستقل) ‌بر میزان بهبود مهارت‌ خودآگاهی (به عنوان متغیر وابسته) با استفاده از شاخصه‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی نشان داد که بسته آموزشی طراحی شده بر بهبود سطح مهارت خودآگاهی جامعه این پژوهش اثر دارد.
کلیدواژه ها:
احساسات- خودآگاهی- بازی آموزشی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است