احساس تنهایی دانشجویان با توجه به وضعیت پاندمی کرونا.
کد مقاله : 1308-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سیمین دخت کلنی *، دانیال جزونی، مهدی نصیرنژاد ملک شا
دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی
چکیده مقاله:
مقدمه: تنهایی به‌عنوان یکی از نگرانی‌های عمدۀ بهداشت عمومی شناخته‌شده که مرتبط با افزایش خطر بیماری‌های روحی و جسمی و رفتار خودکشی است. توصیه‌های مبنی بر ماندن در خانه و افزایش فاصله‌گذاری‌های اجتماعی و فیزیکی در طی همه‌گیری کووید 19موجب افزایش انزوای اجتماعی مردم شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان احساس تنهایی دانشجویان با توجه به وضعیت پاندمی کرونا بود.
روش: جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه اصفهان بودند. تعداد 188 نفر به‌صورت اینترنتی به شیوه گلوله برفی از طریق ایمیل و ارسال لینک در شبکه‌های اجتماعی مختلف به تکمیل پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی دهشیری و همکاران و پرسشنامه اطلاعات جمعیت‌شناختی پرداختند. از دانشجویان خواسته شد با توجه به پاندمی کرونا به سؤالات پرسشنامه تنهایی پاسخ دهند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بیش از نیمی از دانشجویان اعلام کرده‌اند در دوران همه‌گیری کرونا بیش از دوران قبل از همه‌گیری کرونا احساس تنهایی می‌کنند. میانگین احساس تنهایی و دو خرده مقیاس تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده و تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان، به‌طور معناداری در مردان بیش از زنان بود. همچنین میزان احساس تنهایی و خرده مقیاس تنهایی عاطفی تنهایی به‌طور معناداری با افزایش سن کاهش می‌یابد.. همچنین میانگین خرده مقیاس تنهایی عاطفی در کسانی که تعداد خواهر و برادرشان دو و کمتر از دو است به‌طور معناداری از کسانی که بیش از دو خواهر و برادر دارند بالاتر بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به اثرات سوء احساس تنهایی، اتخاذ اقدامات مؤثر به منظور کاهش احساس تنهایی دانشجویان به‌ویژه در بحران پاندمی کرونا ضروری است.
کلیدواژه ها:
احساس تنهایی، پاندمی کرونا، دانشجویان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است