راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، گرایش به رفتارهای پرخطر، نیازهای بنیادین روان‌شناختی و اضطراب کرونا: پیش‌بین‌های اعتیاد به اینستاگرام در دختران
کد مقاله : 1309-IRANPA-FULL
نویسندگان:
نیلوفر محصب1، پیام ورعی *2
1روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم
2روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:
با توجه به گسترش روزافزون استفاده اعتیاد گونه از اینستاگرام مخصوصاً در میان دختران دانش‌آموز، توجه به عوامل مؤثر بر این‌گونه از اعتیاد نیازمند توجه بیشتر محققان می‌باشد. راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، گرایش به رفتارهای پرخطر، نیازهای بنیادین روان‌شناختی و اضطراب کرونا ازجمله ایـن عوامـل مؤثر می‌باشند؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه اعتیادبه اینستاگرام با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان،گرایش به رفتارهای پرخطر،نیازهای بنیادین روان‌شناختی واضطراب کرونا دردختران دانش‌آموز دوره دوم متوسطه انجام پذیرفت. جامعه آماری این مطالعه شامل تمام دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه دربهارسال 1400درشهر تهران بود.روش نمونه‌گیری در دسترس و با در نظر گرفتن احتمال ریزش نمونه، ۲۴۰ نفر به‌صورت آنلاین از طریق شبکه‌های مجازی واتس آپ، تلگرام و اینستاگرام انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های راهبردهای تنظیم شناختی هیجان،گرایش به رفتارهای پرخطر،نیازهای بنیادین روان‌شناختی،اضطراب کرونا و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بودند. برای تحلیل داده‌ها ازضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که اعتیاد به اینستاگرام در دختران با اضطراب کرونا،راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان و گرایش به رفتارهای پرخطر رابطه مثبت و معنی‌داری وبا راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان و نیازهای بنیادین روان‌شناختی رابطه منفی و معنی‌داری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نیز نشان داد که به ترتیب اهمیت راهبردهای ناسازگارانه، گرایش به رفتارهای پرخطر، اضطراب کرونا، نیازهای بنیادین و راهبردهای سازگارانه قادر به پیش‌بینی 72/0 درصد از تغییرات اعتیاد به اینستاگرام در دختران دانش‌آموز بود؛ بنابراین توجه به این مفاهیم به‌عنوان یک روش مؤثر جهت کاهش و درمان اعتیاد به اینستاگرام در دختران به مشاوران مدارس و درمانگران پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژه ها:
اضطراب کرونا، اعتیاد به اینستاگرام، دختران، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، گرایش به رفتارهای پرخطر، نیازهای بنیادین روان‌شناختی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است