رابطه ذهنیت‌های طرحواره‌ای و سبک‌های تصمیم‌گیری با اضطراب کرونا
کد مقاله : 1311-IRANPA-FULL
نویسندگان:
راحله براری *1، فرشته باعزت2، زهرا قربان پور1
1دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه مازندران
2دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه مازندران
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ذهنیت طرحواره‌ای و سبک‌های تصمیم‌گیری با اضطراب کرونا و به روش توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه مازندران بود که 207 نفر در این پژوهش شرکت کردند. برای جمع آوری داده های مقیاس‌های اضطراب کرونا علیپور، ذهنیت طرحواره‌ای یانگ و سبک‌های تصمیم‌گیری اسکات و بروس ابزارهای پژوهش بودند. برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که با اطمینان 99/0 و در سطح خطای کوچکتر از 01/0 ذهنیت‌های کودک آسیب‌دیده، منتقد درونی و مقابله‌ای، با اضطراب کرونا رابطه مستقیم و بین ذهنیت‌های سالم و اضطراب بیماری کرونا رابطه معکوس وجود دارد. بعلاوه بین سبک‌های شهودی، وابستگی، آنی و اجتنابی با اضطراب کرونا رابطه مستقیم و سبک عقلانی و اضطراب کرونا رابطه معکوس وجود دارد. بر مبنای این پژوهش می‌توان پیشنهاد نمود طرحواره درمانی و آموزش سبک‌های تصمیم‌گیری عقلانی برای دانشجویان مضطرب مفید خواهد بود.
کلیدواژه ها:
ذهنیت طرحواره ای، اضطراب، اضطراب کرونا
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است