نقش واسطه ای خودکنترلی در رابطه اعتیاد به اینترنت و بهزیستی فاعلی دانشجویان
کد مقاله : 1312-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مینا محمد باقری1، مریم کدخدایی *2
1گروه روان شناسی.دانشکده علوم انسانی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه.اصفهان . ایران
2گروه روان شناسی.دانشکده علوم انسانی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه. اصفهان. ایران
چکیده مقاله:
مقدمه و هدف: اینترنت از پیشرفته ترین دستاوردهای اخیر بشر است که در کنار فواید بیشمار، اثرات نامطلوبی بر بهزیستی کاربران داشته است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و بهزیستی فاعلی با استفاده از متغیر میانجی خودکنترلی صورت گرفت.
روش:روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود، جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه امین فولادشهر اصفهان به تعداد900 نفر بود. از بین آنها یک گروه نمونه به تعداد 269 نفر ( 94نفرمرد و175 نفر زن )به روش نمونه گیری در دسترس، پرسشنامه‌های اعتیاد به اینترنت یانگ(2009)، بهزیستی فاعلی کی یز و ماگیارمو(2003) و خودکنترلی تانجی(2007) را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از نرم افزارهـا ی آمـاری نسخه 22 اس.پی اس.اس ونسخه 22 ایموس تحلیل شدند.
یافته ها:نتایج معادلات ساختاری مدل فرضی پژوهش با داده‌های مشاهده شده برازش مطلوبی داشت و نشان داد رابطه بین اعتیاد به اینترنت و بهزیستی فاعلی به‌طور مستقیم(0/173) و غیر مستقیم(0/296-) از طریق خودکنترلی معنادار بود. همچنین خودکنترلی با اعتیاد به اینترنت رابطه منفی و معنادار(0/549-) و با بهزیستی فاعلی رابطه مثبت و معنادار(0/408) داشت. رابطه مثبت و معنادار بین اعتیاد به اینترنت و عواطف منفی(0/604) مورد تایید قرار گرفت، اما بین اعتیاد به اینترنت و عواطف مثبت(0/093-) و رضایت از زندگی(0/012-) رابطه معناداری به دست نیامد.
نتیجه گیری: بر این اساس، توجه به خودکنترلی در کنار استفاده از اینترنت برای افزایش بهزیستی فاعلی و ارتقای سطح سلامت روانی افراد جامعه اهمیت فراوان دارد.
کلیدواژه ها:
اعتیاد به اینترنت، خود کنترلی، بهزیستی فاعلی، دانشجو
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است