طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، اجتناب تجربی، باورهای فراشناخت و ذهن آگاهی: پیش‌بین‌های اضطراب کرونا در دختران
کد مقاله : 1313-IRANPA-FULL
نویسندگان:
پردیس فرزان1، پیام ورعی *2
1روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
2روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:
اضطراب کرونا شایع‌ترین اضطراب موجود در عصر حاضر می‌باشد کـه خـود از عوامـل متعـددی تأثیر می‌گیرد، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، اجتناب تجربی، باورهای فراشناخت و ذهن آگاهی ازجمله ایـن عوامـل می‌باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه اضطراب کرونا با طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، اجتناب تجربی، باورهای فراشناخت و ذهن آگاهی در دختران انجام پذیرفت. جامعه آماری این مطالعه شامل تمام دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه در بهار سال 1400 در شهر تهران بود. روش نمونه‌گیری در دسترس و با در نظر گرفتن احتمال ریزش نمونه ۲۴۰ نفر به‌صورت آنلاین از طریق شبکه‌های مجازی واتس آپ، تلگرام و اینستاگرام انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، اجتناب تجربی، باورهای فراشناخت، ذهن آگاهی و اضطراب کرونا بودند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که اضطراب کرونا در دختران با طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، اجتناب تجربی و باورهای فراشناخت رابطه مثبت و معنی‌داری و با ذهن آگاهی رابطه منفی و معنی‌داری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نیز نشان داد که به ترتیب اهمیت طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، اجتناب تجربی، ذهن آگاهی و باورهای فراشناخت قادر به پیش‌بینی 77/0 درصد از تغییرات اضطراب کرونا در دختران بود؛ بنابراین توجه به این مفاهیم به‌عنوان یک روش مؤثر جهت کاهش اضطراب کرونا در دختران به مشاوران مدارس و درمانگران پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژه ها:
اجتناب تجربی، اضطراب کرونا، باورهای فراشناخت، دختران، ذهن آگاهی، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است