بررسی رابطه عوامل استقرارصلح در خانواده در جلوگیری ازبروزاختلالات رفتاری فرزندان
کد مقاله : 1315-IRANPA-FULL
نویسندگان:
حسنیه السادات حسینی *1، علی میرزایی2
1دبیر مجمع دوستداران صلح
2گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد زنجان
چکیده مقاله:
چکیده
مقدمه: صلح از طریق ایجاد فضای همدلی و یکرنگی در خانواده زمینه تقویت، شادی، آرامش و عزت نفس فرزندان را فراهم آورده و می تواند به یکپارچه کردن افکارمتفاوت ومتعارض افراد خانواده کمک کند. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین عوامل استقرار صلح در خانواده با اختلالات رفتاری فرزندان انجام گرفته است. روش: جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات به تعداد 700 نفر بودند و حجم نمونه 251 نفر که با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته40 سؤالی عوامل صلح درخانواده ویک پرسشنامه محقق ساخته 14 سوالی اختلالات رفتاری بود که به شیوه لیکرت تنظیم گردید. برای محاسبه پایایی پرسشنامه ها ازضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار 96/0 برای پرسشنامه صلح در خانواده و مقدار 91/0 برای پرسشنامه اختلالات رفتاری فرزندان بدست آمد. روش تحقیق توصیفی غیر آزمایشی بود و برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته بین عوامل جو عاطفی ، بخشودگی، عدالت ، تعامل در خانواده، زمان با هم بودن ، ارتباط صمیمی ، توجه و احترام ، ارائه خدمات ، انسجام ، صداقت و شفافیت در خانواده و اختلالات رفتاری فرزندان رابطه وجود دارد. نتیجه گیری: یافته های نشان می دهند که بین عوامل ده گانه استقرار صلح در خانواده و اختلالات رفتاری فرزندان رابطه منفی معنی داری وجود دارد. یعنی هرچه عوامل صلح در خانواده تقویت شود اختلالات رفتاری در فرزندان کاهش می یابد
کلیدواژه ها:
اختلالات رفتاری، خانواده، صلح، عوامل ، فرزندان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است