تاثیر گروه درمانی شناختی _ رفتاری (مایکل فری) بر دشواری تنظیم هیجانی نوجوانان دختر تبریز
کد مقاله : 1317-IRANPA-FULL
نویسندگان:
نیره امیری *1، هادی زاهدنژاد2، احمد اسمعلی3
1روان شناس
2اداره آموزش و پرورش، استان آدربایجان شرقی، آذرشهر
3گروه روان شناسی دانشگاه مراغه. مراغه، ایران
چکیده مقاله:
هدف پژوهش تعیین تاثیر گروه درمانی شناختی _ رفتاری (مایکل فری) بر دشواری تنظیم هیجانی نوجوانان دختر تبریز انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه آماری شامل نوجوانان دختر با سن 15 سال محصل در مدارس ناحیه 1 شهر تبریز بود. از بین جامعه آماری نمونه ای به تعداد 30 نفر ( 15 نفر در گروه آزمایشی و 15 نفر در گروه کنترل ) انتخاب شد. بدین صورت بود از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از بین دانش آموز دختر مدارس ناحیه 1 تبریز 2 مدرسه انتخاب و 30 نفر از آنان که نمره بالا در مقیاس دشواری تنظیم هیجانی داشتند، بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی گراتز و روئمر (2004) بود. برای فرضیه ها پس از بررسی مفروضه ها از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا )استفاده شد. نتایج نشان داد گروه درمانی شناختی _ رفتاری (مایکل فری) در دشواری تنظیم هیجانی و مولفه های آن در نوجوانان دختر موثر است.
کلیدواژه ها:
گروه درمانی شناختی _ رفتاری ؛ دشواری تنظیم هیجانی؛ نوجوانان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است