تحلیل سوالات نسخه فارسی پرسشنامه ترس از خون و تزریق با استفاده از نظریه سوال-پاسخ (IRT)
کد مقاله : 1325-IRANPA-FULL
نویسندگان:
صدیقه حیدری *1، راضیه محمّدی2
1دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
2کارشناسی ارشد سنجش و اندازه‌ گیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
چکیده مقاله:
ترس از خون و تزریق از جمله ترس‌هایی است که همه افراد حداقل یک بار در زندگی خود تجربه کرده‌اند. هدف پژوهش حاضر تحلیل سوالات نسخه فارسی پرسشنامه ترس از خون و تزریق با استفاده از نظریه سوال-پاسخ (IRT) در بین 450 نفر از افراد 18 تا 52 سال شهر تهران بوده است. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه 20 سوالی ترس از خون و تزریق زوکُلُتو و مارتینز (2017) بود. بررسی توانایی و ضرایب تمیز سوالات نشان داد سوالات شماره 7، 8 و 14 دارای بیشترین ضرایب تمیز و سوالات شماره 2، 4، 6، 10، 12 و 16 دارای کمترین ضرایب تمیز بوده‌اند. سوالات 2، 4، 6، 10، 12 و 16 نیز در بین تمامی سوالات تست، نامناسبترین آگاهی‌دهندگی را نشان دادند. بیشترین میزان آگاهی بین توانایی 1- تا 0 قرار داشته و بیشینه آگاهی کل برابر 36 بوده که مطلوب بودن سطح کل مقیاس را نشان می‌دهد. علاوه بر این، منحنی‌های طبقه پاسخ و منحنی تابع آگاهی دو مورد از سوالات (سوال 7 و 14) حاکی از آن بود که این سوال‌ها قدرت تشخیص بالایی در سراسر مقادیر صفت نهفته داشته و طبقات گزینه‌های پاسخ تا حد زیادی همپوشی نداشتند. هر اندازه پارامترهای شیب بیشتر باشد، منحنی‌های طبقه پاسخ به هم فشرده‌تر و ارتفاع آن‌ها بیشتر است. این امر نشان می‌دهد که طبقه پاسخ، تفاوت سطوح صفت در این سوال‌ها را به صورت نسبتاً خوب مشخص نمود. به عبارتی، پارامترهای آستانه بین طبقه در دامنه صفت ترس از خون و تزریق در این سوالات پراکندگی نسبتاً خوبی داشت.
کلیدواژه ها:
تحلیل سوال، نظریه سوال-پاسخ، ترس از خون و تزریق.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است