بررسی اثربخشی یکپارچگی حسی بر بهبود حافظه فعال و کاهش نشانگان بیش فعالی/نقص توجه در کودکان پیش‌دبستانی
کد مقاله : 1327-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مریم کدخدایی *1، زهرا ایرانپور مبارکه2
1گروه روان شناسی.دانشکده علوم انسانی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه. اصفهان. ایران
2گروه علوم تربیتی.دانشکده علوم انسانی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه.اصفهان.ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: بیش فعالی به همراه نقص در توجه یکی از اختلال هایی است که امروزه شیوع بالایی در کودکان دارد و مشکلات مختلفی برای کودکان، خانواده و نظام آموزشی ایجاد کرده است. این مطالعه به منظور تعیین اثر بخشی تمرینات یکپارچگی حسی بر بهبود حافظه فعال و کاهش نشانگان بیش فعالی/ نقص توجه انجام شد.
روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی (طرح پیش آزمون- پس آزمون) با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پیش دبستانی مبتلا به اختلال نقص توجه - بیش فعالی شهرستان مبارکه در نیمه اول سال تحصیلی 98-99بودند. نمونه مورد بررسی 30 دانش اموز پیش دبستانی مبتلا به اختلال بودند که بطور تصادفی در دو گروه (هر گروه 15 نفر)آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. ا بزار اندازه گیری پرسشنامه کانرز (فرم معلم ) و خرده آزمون فراخنای ارقام وکسلر بود.
یافته ها: نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس نشان داد که بین میانگین نمرات در مرحله پیش آزمون- پس آزمون درگروه آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری: از تمرینات یکپارچگی حسی جهت بهبود حافظه فعال و کاهش علایم اختلال بیش فعالی همراه با نقص در توجه این کودکان می توان استفاده کرد.
کلیدواژه ها:
نشانگان بیش فعالی/نقص توجه، حافظه فعال، یکپارچگی حسی، پیش دبستانی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است