وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده و آینده‌نگری کودکان
کد مقاله : 1329-IRANPA-FULL
نویسندگان:
Sajjad Ayoubi1، Saeid Sadeghi *2
1پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی
2گروه اموزشی علوم شناختی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
مقدمه

آینده نگری اهمیت ویژه ای دارد که در دهه اخیر در پژوهش های عصب روانشناختی رشد قابل توجهی داشته است. آینده نگری مجموعه ای از توانایی های شناختی، که به پیش بینی حالت های ممکن آینده، برنامه ریزی و موفقیت کمک می کند. هدف پژوهش حاضر پیش بینی آینده نگری کودکان بر اساس وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده است.

روش

پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر ایرانی مقطع ابتدایی که در سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ مشغول به تحصیل بودند و نمونه پژوهش به صورت در دسترس با تعداد ۲۰۰ ( ۱۳۹ پسر و ۶۱ دختر ) آزمودنی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده از مقیاس شناخت آینده نگر کودکان و چک لیست اطلاعات جمعیت شناختی استفاده شده است. فرایند جمع آوری داده به صورت برخط از طریق معلمان در اختیار خانواده ها قرار داده شده است و در مطالعه حاضر، پایایی مقیاس مذکور بررسی و تأیید شده و تحلیل داده ها با SPSS انجام شد.

یافته ها

بین متغیر حافظه آینده نگر در کودکان ابتدایی و ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانواده در سطح (۰/۰۵) رابطه منفی معناداری وجود دارد.

نتیجه گیری

همبستگی منفی بین متغیر حافظه آینده نگر در کودکان و وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده نشان می دهد که وضعیت اقتصادی و اجتماعی می تواند بر توانایی حافظه آینده نگر کودکان تاثیر منفی بگذارد.
کلیدواژه ها:
آینده نگری، رشد شناختی، وضعیت اقتصادی - اجتماعی، خانواده، کودک
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است