نقش مسائل مربوط به حوادث محیطی و نگرانی‌های مرتبط با آن در پیش‌بینی فرسودگی شغلی پرستاران تازه‌کار در دوره شیوع ویروس کرونا: پیک پنجم شیوع
کد مقاله : 1330-IRANPA-FULL
نویسندگان:
محمّدرضا یکتا *
دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.
چکیده مقاله:
پرستاران نقش حیاتی در سیستم مراقبتی کشور ایفا می‌کنند. در دوره‌ای که ویروس کرونا در جهان می‌تازد و کادر درمان به شدت در تلاش مقابله با این ویروس منحوس هستند، مساله فرسودگی شغلی شدیدتر از قبل متوجه آنان شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مسائل مربوط به حوادث محیطی و نگرانی‌های مرتبط با آن در پیش‌بینی فرسودگی شغلی پرستاران تازه‌کار در دوره شیوع ویروس کرونا، در بین 300 نفر از پرستاران تازه‌کار بیمارستان‌های شهر تهران همزمان با پیک پنجم شیوع (تابستان 1400) بوده است. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه 20 سوالی "مسائل مربوط به حوادث محیطی و نگرانی‌های مرتبط با آن" کیم و همکاران (2018) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ (1985) بود. یافته‌ها نشان داد مسائل مربوط به حوادث محیطی و نگرانی‌های مرتبط با آن، با فرسودگی شغلی پرستاران تازه‌کار رابطه مستقیم و معناداری دارد (P<0.01, r=0.577) به گونه‌ای که عامل انتظارات از پرستار با ضریب بتای استاندارد شده 741/0+ بیشترین قدرت پیش‌بینی‌کنندگی فرسودگی شغلی را دارد. علاوه بر آن عوامل نقش پرستار (653/0+) و کارکرد پرستار (610/0+) در رتبه دوم و سوم قرار دارند. عامل ارتباط پرستار نیز با ضریب بتای استاندارد شده 327/0+ نسبت به سه عامل دیگر کمترین قدرت پیش‌بینی را برای فرسودگی شغلی نشان داد. بنابراین پیشنهاد می‌شود دست‌اندرکاران حوزه سلامت و آموزش بهداشت و درمان کشور توجه ویژه‌ای نسبت به آماده‌سازی حرفه‌ای پرستاران تازه‌کار، پیش از ورود به مراکز درمانی و آغاز فعالیت حرفه‌ای در این دوره حساس شیوع، داشته باشند.
کلیدواژه ها:
حوادث محیطی، نگرانی‌های مرتبط، فرسودگی شغلی، پرستاران تازه‌کار، کرونا
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است