بررسی عوامل پیش بین در ویژگی های سایکوپتیک پسران نوجوان
کد مقاله : 1331-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سحر ذبیحی دان1، پریسا پورابادئی *2
1دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
2گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم اباد، ایران.
چکیده مقاله:
اختلالات شخصیت امروزه در دنیا و به نسبت بیشتری در کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است. تغییرات سریع در ساختارهای اجتماعی و فروپاشی خانواده ها از عواملی هستند که می توانند بر شیوع بیماری های روانی و در نتیجه سلامت روان جامعه تأثیر بگذارند. در این میان، کودکانی که نسبت به همسالانشان در دوران کودکی مشکلات رفتاری بیشتری را تجربه کرده اند؛ در سنین نوجوانی با احتمال بیشتری صفات روان آزاری را بروز می‌دهند، لذا اهمیت بررسی مؤلفه‌های پیش‌بین صفات ضدِّاجتماعی برای شناسایی کودکان در معرض خطر و طراحی برنامه‌های پیشگیرانه اهمیت به‌سزایی دارد. طرح پژوهشی حاضر از نوع توصیفی است. در این پژوهش؛300 نوجوان پسر 14ساله از میان مراجعه‌کنندگان خانواده درمانی از 25 کلینیک روانشناسی شهر اصفهان انتخاب و پرسشنامه‌های سنجش سایکوپاتی لوینسون(LSRP)، هوش هیجانی نوجوانان شات(MSEIS) و پرسشنامه سنجش نقاط قوّت و ضعف کودک گودمن(SDQ) را تکمیل کردند. براساس یافته‌های حاصل از رگرسیون چندگانه علائم سایکوپاتی به ترتیب رتبه بندی با نشانه‌های هیجانی، بیش فعّالی-کم توجهی، مشکلات ارتباطی با همسالان و مشکلات سلوک ارتباط مثبت معنادار و با بهره برداری از هیجان، رفتارهای جامعه پسند، ارزیابی و ابراز هیجان و تنظیم هیجان ارتباط منفی معناداری دارند (P≤0.01). بنابراین می توان گفت؛ علیرغم پذیرش گسترده درخصوص اهمیت صفات ضدِّاجتماعی در نوجوانان، اهمیت نسبی مؤلفه‌های مختلف ضدِّاجتماعی هم‌چنان بحث برانگیز باقی مانده است. یافته‌های این تحقیق در پیش‌بینی پیامدهای رفتاری نوجوانان و فهم مکانیسم های درگیر در ناهنجاری‌های رفتاری و بروز ویژگی‌های ضدِّاجتماعی در سنین بالاتر بسیار حائز اهمیت می باشد.
کلیدواژه ها:
سایکوپتیک، سلامت روان، نوجوانان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است