نقش بهزیستی معنوی و ذهن آگاهی در بهزیستی روانشناختی دانشجویان
کد مقاله : 1334-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مریم عابدینی *1، محمد جواد سعدی زاده2
1مربی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور ایران
2دانشجو
چکیده مقاله:
زمینه‌ی مسأله: با توجه به تقش مذهب به عنوان منبع مقابله با تنش در زندگی و ارتباط آن با ذهن آگاهی و ابعاد بهزیستی روانشناختی دانشجویان ، پژوهش حاضر با هدف: رابطه بهزیستی معنوی و ذهن آگاهی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان انجام شد.
روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری عبارت است از دانشجویان دانشگاه پیام نور تالش که در سال 400-99 مشغول به تحصیل بوده اند. حجم نمونه مورد مطالعه 120 نفر از دانشجویان پیام نور تالش که به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و پرسشنامه بهزیستی معنوی پالوتزیان و الیسون و پرسشنامه ذهن‌آگاهی کنتاکی پاسخ دادند.
یافته ها :نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین بهزیستی معنوی و ذهن آگاهی و بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد همچنین نتایج نشان دادکه بهزیستی مذهبی تغییرات بهزیستی روانشناختی را پیش بینی می کند.
نتیجه گیری: بهزیستی روانشناختی دانشجویان تحت تاثیر بهزیستی مذهبی و ذهن آگاهی آنها می باشد .
کلیدواژه ها:
بهزیستی روانشناختی ، بهزیستی معنوی ، ذهن‌آگاهی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است