پیش بینی وابستگی به اینترنت بر اساس دسترسی محدود به راهبردهای نظم بخشی هیجانی
کد مقاله : 1338-IRANPA-FULL
نویسندگان:
ساره زمانی *
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده مقاله:
اینترنت، ارتباطات و اطلاعات فراوانی برای افراد فراهم می‌کند. با این حال، استفاده ناسازگارانه از آن به اختلال در بهزیستی روان شناختی، افت تحصیلی، افت عملکرد شغلی، اختلال در روابط بین فردی و عدم ثبات هیجانی منجر خواهد شد(یانگ ، 1998 به نقل از توکلی، جمهری و فرخی، 1393). هدف این پژوهش تعیین رابطه وابستگی به اینترنت با دسترسی محدود به راهبردهای نظم بخشی هیجانی بود که با طرح توصیفی-همبستگی بر روی 150 دانشجوی دانشگاه آزاد تهران در سال 1398 اجرا شده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه 36 عبارتی دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر (2004) و پرسشنامه 20 سوالی اعتیاد به اینترنت یانگ و همکاران (1996) استفاده شد. پس از بررسی پیش فرض های آماری با آزمون کولموگراف-اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع نمرات و نتایج آزمون دوربین-واتسون برای مفروضه استقلال خطاها و ضریب تحمل و تورم واریانس به منظور بررسی عدم همخطی چندگانه، داده ها با آزمون‌های پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد: بین وابستگی به اینترنت و دسترسی محدود به راهبردهای نظم بخشی هیجانی (112/0 r= ، 01/0 >p) رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
کلیدواژه ها:
وابستگی به اینترنت، دشواری در تنظیم هیجان، راهبردهای نظم بخشی هیجانی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است