تاثیر خستگی شناختی بر عملکرد شناختی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی
کد مقاله : 1339-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مهرنوش پورسعید اصفهانی، ماه گل توکلی *
گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده مقاله:
خستگی شناختی با رشد سریع و قوی‌تر از حد معمول احساس ذهنی خستگی همراه ‌است که منجر به کاهش عملکرد در تکالیف پردازش شناختی طی مدت زمان معینی ‌می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر خستگی شناختی بر عملکرداجرایی، حافظه فعال و توجه در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان انجام گرفت.
این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش از کلیه دانشجویان ارشد و دکترای دانشگاه اصفهان تشکیل شده‌بود. بدین منظور نمونه 40 نفری از دانشجویان با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگذاری شدند. ابزارهای پژوهش شامل آزمون استروپ، توالی حروف – ارقام و فراخنای فضایی آزمون حافظه وکسلر (III)، آزمون ردیابی رنگی و تکالیف افتراقی (سدک و کافتا، 1990) بود. این پژوهش به صورت فردی در طی سه مرحله انجام گرفت. در مرحله اول، دانشجویان در متغیرهای مورد نظر ارزیابی شدند و سپس با مسائل تشخیصی قابل حل (گروه کنترل) و غیر قابل حل (گروه آزمایش) مواجه گشتند. در مرحله آخر، افراد دوگروه‌ برای مقایسه مجدداً مورد آزمون قرار گرفتند.
داده‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر طبق نتایج خستگی شناختی بر عملکرداجرایی، حافظه فعال و توجه فاقد تأثیر معنادار بود (05/0 به طور کلی، این نتیجه می تواند به دلیل توان شناختی بیشتر این گروه به دلیل سال های طولانی تحصیل و سایر ویژگی های روانشناختیشان باشد.
کلیدواژه ها:
خستگی شناختی، عملکردشناختی، عملکرداجرایی، حافظه فعال، توجه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است