نقش واسطه ای اجتناب تجربه‌ای در رابطه بین حساسیت اضطرابی و ترس از بیماری کرونا
کد مقاله : 1345-IRANPA-FULL
نویسندگان:
فهیمه دهقانی *1، سید محمدحسن هاشمی2، فاطمه سهرابی دهنوی2، عارفه ضیایی نجف آبادی2
1بخش روانشناسی-دانشکده روانشناسی-دانشگاه یزد یزد-ایران
2دانشگاه یزد
چکیده مقاله:
مقدمه: بیماری ناشی از ویروس کووید-19 که در دسامبر سال 2019 تبدیل به یک همه‌گیری شد، نه تنها احتمال بیماری و مرگ را افزایش داده است بلکه مشکلات روانشناختی زیادی را از جمله ترس از این بیماری به همراه داشته است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای اجتناب تجربه‌ای در رابطه بین حساسیت اضطرابی و ترس از بیماری کرونا در دانشجویان بود.
روش: مطالعه حاضر که مقطعی و از نوع همبستگی بود بر روی 203 نفر از دانشجویان انجام گرفت. برای جمع آوری داده ها از مقیاس ترس از کووید-19، شاخص حساسیت اضطرابی و نسخه دوم پرسشنامه پذیرش و عمل استفاده شد. در این پژوهش جهت بررسی نقش واسطه ای از مراحل پیشنهادی بارون و کنی به روش رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین حساسیت اضطرابی و ترس از بیماری کرونا رابطه وجود دارد و اجتناب تجربه‌ای در این رابطه دارای نقش واسطه ای جزئی بود.
نتیجه گیری: حساسیت به نشانه های اضطراب باعث ایجاد افکار منفی و پریشانی در افراد می شود اما استفاده از اجتناب تجربه‌ای برای جلوگیری از تجربه ‌این پریشانی باعث افزایش ترس از بیماری کرونا می شود.
کلیدواژه ها:
اجتناب تجربه‌ای، حساسیت اضطرابی، ترس، کرونا
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است