بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و رفتارهای خودآسیب رسان در نوجوانان.
کد مقاله : 1346-IRANPA-FULL
نویسندگان:
معصومه اسماعیلی *1، حمیدرضا ایمانی فر2، سامان شهبازی مقدم3، فاطمه سادات شفیعی4
1استادیارگروه روانشناسی.دانشگاه پیام نور.تهران ایران
2استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
3کارشناسی ارشد.گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
4دانشجو دکترا تخصصی روان شناسی سلامت،دانشگاه تهران،ایران.
چکیده مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و رفتارهای خودآسیب رسان در نوجوانان انجام گردیده است.
روش: روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه ی نوجوانان پسر مقطع دوم متوسطه منطقه لوداب تشکیل دادند، که در سال تحصیلی 1399- 1398 مشغول به تحصیلی بوده اند. از بین جامعه آماری 210 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار یانگ (YSQ) و آسیب به خود – سانسون و همکاران (SHI)استفاده گردید. پس از جمع آوری و استخراج داده ها، نمرات شرکت کنندگان با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند گانه و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادکه بین رفتار خود آسیب رسان با طرحواره های محرومیت هیجانی، رهاشدگی/بی ثباتی، بی اعتمادی/بدرفتاری، انزوای اجتماعی/بیگانگی، نقص/شرم، شکست، وابستگی/ بی کفایتی، آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری، گرفتار/خویشتن تحول نیافته، اطاعت، ایثار، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه، استحقاق/ بزرگ منشی و خویشتن داری/ خودانضباطی همبستگی معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت که رفتارهای خودآسیب‌رسان ماهیت تکرارشونده و عادتی دارند برای پیشگیری از این رفتارها می‌توان مهارت‌های غلبه بر طرحواره های ناکارآمد و تقویت حس خودکارآمدی را پرورش داد.
کلیدواژه ها:
طرحواره های ناسازگار اولیه، رفتارهای خودآسیب رسان در نوجوانان.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است