واقعیت های درون روانی و بین فردی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و مقایسه آن با افراد عادی: نگاهی به روابط موضوعی و کنترل خشم
کد مقاله : 1347-IRANPA-FULL
نویسندگان:
یگانه یکتا *1، فاطمه شهامت ده سرخ2، فتانه قادریان3، ریحانه یکتا4، محسن فروغی پور5، فاطمه قاضی زاده هاشمی6، مهدی خبازخوب7
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- تهران- ایران
2دانشگاه غیرانتفاعی خیام- مشهد- ایران
3دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پرستاری- تهران- ایران
4پزشک و فلوشیپ سایکوسوماتیک- مشهد- ایران
5دانشگاه علوم پزشکی مشهد- گروه آموزشی مغز و اعصاب- مشهد- ایران
6روانپزشک- تهران- ایران
7دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پرستاری و مامایی- تهران- ایران
چکیده مقاله:
مقدمه:رابطه‌ ویژگی‌های ذاتی و اکتسابی شخصیت وبیماری مولتیپل اسکلروزیس هنوز ناشناخته و مبهم است،اما رویکردهای جدیدتر روان تحلیلی بر نقش میانجی واقعیت های درون روانی و بین فردی در شخصیت تأکید کردند.هدف این مطالعه بررسی روابط موضوعی و کنترل خشم در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و مقایسه آن با افراد نرمال است.
روش:در این مطالعه هم‌گروهی گذشته‌نگر،80 بیمار مولتیپل اسکلروزیس و80 فرد سالم براساس معیارهای ورود و خروج مطالعه و باروش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش،پرسشنامه سه قسمتی اطلاعات دموگرافیک و جمعیت شناختی،پرسشنامه روابط موضوعی بل و پرسشنامه حالت هیجانی و صفت شخصیتی خشم (STAXI-2) بود.
یافته ها:نتایج این مطالعه نشان داد که در حوزه روابط موضوعی بین دو گروه بیمار و سالم به جز در استحاله روابط (0.035=P) تفاوت معنی داری وجودنداشت.میزان نمرات استحاله روابط در دو گروه در محدوده ی نرمال قرار داشت.نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص خشم در بین دو گروه مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و سالم تفاوت معنی دار آماری نداشت، اما12.8 درصد مبتلایان به طور معناداری خشم حالتی، خشم صفتی و کنترل خشم متفاوتی با جمعیت سالم داشتند.این تفاوت بویژه در خلق و خو خشمگینانه به عنوان ویژگی ذاتی (0.025=P) و نیز خشم فروخورده به عنوان کنترل خشم (P=0.04) در مبتلایان بالاتربود.
نتیجه گیری:اگر چه به طور کلی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس از نظر کارکردهای درون روانی و بین فردی در حوزه روابط موضوعی و کنترل خشم با افراد سالم تفاوت معناداری نداشتند،اما بنظر می رسد تبیین های پیچیده تری در نتایج نهفته است که نیازمند تحقیقات بیشتر است.
کلیدواژه ها:
مولتیپل اسکلروزیس، روابط موضوعی، خشم، رگرسیون گام به گام ، ایران
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است