بررسی رابطه تاب آوری و رشد پس از سانحه با سلامت معنوی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
کد مقاله : 1348-IRANPA-FULL
نویسندگان:
جعفر میرزایی *1، حمید حاجی ابولقاسمی2، مریم سعادت نژاد3، غزل میرزایی4
1مدیر گروه روانشناسی ،آموزش و پژوهش بیمارستان روانپزشکی صدر
2کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
3دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بیمارستان روانپزشکی صدر
4کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
چکیده مقاله:
هدف اساسی این پژوهش بررسی ارتباط بین متغییر‌های معنوی، رشد پس از سانحه و تاب‌ آوری در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بود. این پژوهش به روش نمونه گیری دردسترس، که شامل 100 نفر جانبازان مرد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه جنگ انجام گرفت. مشارکت کنندگان شش پرسشنامه اندازه گیری و ویژگی‌های جمعیت شناختی، تاب آوری کانرودیویدسون، سلامت معنوی، رشد پس از سانحه، استرس پس از سانحه و استرس و افسردگی (DASS21) را تکمیل کردند. فرض پژوهش این بود که بین سطح تاب آوری و رشد پس از ضربه، بین تاب آوری و سلامت معنوی،رشد پس از سانحه و سلامت معنوی رابطه معنا داری وجود دارد. و در نهایت فرض شد که رابطه معناداری بین این مولفه ها وجود دارد. فرضیه ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون چند متغییری آزمون شد. نتایج نسان داد بین تاب آوری با سلامت معنوی همبستگی مثبت وجود دارد(r=0/612) همچنین همبستگی مثبت معنادار بین مولفه-های پرسشنامه تاب آوری با متغیر سلامت معنوی بدست آمد. بین رشد پس از سانحه با سلامت معنوی همبستگی مثبت وجود دارد(r=0545). همچنین همبستگی مثبت معنادار بین مولفه‌های پرسشنامه رشد پس از سانحه با متغیر سلامت معنوی بدست آمد. بین رشد پس از سانحه با تاب آوری همبستگی مثبت وجود دارد(r=0/626).
کلیدواژه ها:
تاب آوری، رشد پس از سانحه، سلامت معنوی، جانبازان، اختلال استرس پس از سانحه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است